Skontaktuj się z nami

Telefon

Polska

+48 58 762 17 80

Formularz kontaktowy

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

> Kontakt

Ogólne Warunki KVT-Fastening GmbH

 

1. Ogólne Warunki KVT-Fastening GmbH

 • 1.1 KVT Fastening GmbH z siedzibą w: 4030 Linz/Pichling, Im Südpark 185 (zwane dalej KVT Fastening) dostarcza towary klientom oraz świadczy usługi wyłącznie w ramach obowiązujących Ogólnych Warunków. Oferta produktowa kładzie nacisk w szczególności na komponenty i inne produkty oraz usługi w obszarach inżynierii, doradztwa technicznego, logistyki, itp. Należy także wspomnieć o dostawach towarów i usług będących częścią docelowych lub częściowych rozwiązań.
 • 1.2 Aktualnie obowiązujące Ogólne Warunki są cały czas dostępne na naszej stronie internetowej (www.kvt-fastening.at/agb). Stanowią w całości część każdego kontraktu zawartego przez KVT-Fastening. Ogólne Warunki obowiązują w przypadku każdej współpracy biznesowej z nami. W przypadku już trwającej współpracy handlowej, niniejsze Ogólne Warunki odnoszą się także do tych przyszłych transakcji, w przypadku których nie pojawia się wyraźne odniesienie do Ogólnych Warunków.
 • 1.3 Pozostałe warunki i określone umowy obowiązują tylko pod warunkiem, że zostały zawarte na piśmie. Należy wyraźnie podkreślić, że milczenie po naszej stronie nie oznacza (domniemanej) zgody na pozostałe warunki.
 
 • 1.4 Klient może oczekiwać od nas świadczenia usługi wykraczającej poza dostawę towarów, jeśli zostało to uzgodnione na piśmie. Należy pamiętać, że klient odpowiada za montaż i użytkowanie towarów.  
 • 1.5 W przypadku, gdy wydaliśmy zamówienie lub potwierdzenie zamówienia na piśmie lub potwierdziliśmy pisemnie inne dokumenty umowne, dostawy naszych towarów i innych usług są w w powyższych dokumentach bezapelacyjnie uwzględnione. 
 • 1.6 Dokument (w tym faks lub dokumenty PDF) podpisany przez danego kontrahenta uznajemy za dokument w formie pisemnej w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków. Wiadomości e-mail wymieniane przez kontrahentów również mają status dokumentów pisemnych pod warunkiem, że możliwa jest jednoznaczna identyfikacja odpowiedzialnej za daną kwestię osoby działającej na rzecz usługodawcy.
 • 1.7 Zastrzegamy sobie prawo to jednostronnego wprowadzenia w dowolnym momencie zmian to Ogólnych Warunków. O zmianach Ogólnych Warunków poinformujemy przesyłając zmienione Ogólne Warunki lub publikując je na podanej wyżej stronie internetowej. Zmienione Ogólne Warunki zaczną obowiązywać zamiast początkowo uzgodnionych Ogólnych Warunków w dniu przesłania informacji lub jej publikacji i  i staną się częścią umowy, o ile klient nie zgłosi wyraźnie zastrzeżenia w formie pisemnej.  

2. Oferta cenowa i zawarcie umowy

 • 2.1 Zamówienia uważa się za przyjęte tylko pod warunkiem, że zostały przez nas potwierdzone na piśmie. Do tego momentu nasza oferta cenowa ma niewiążący charakter. Porozumienia zawarte telefonicznie, pisemnie (także za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz ustnie, uzupełnienia i zmiany także wymagają pisemnego potwierdzenia z naszej strony, aby nabrać mocy prawnej.  
 • 2.2 Nasze oferty cenowe mają niewiążący charakter. Na tej samej zasadzie, nasze opisy techniczne i inne informacje podane w ofercie cenowej i broszurach oraz inne informacje nie są wiążące. 
 • 2.3 Oferty cenowe i kosztorysy mają wyłącznie formę pisemną. Ustne kosztorysy nie stanowią prawnie wiążącej oferty.  
 • 2.4 Oferty cenowe i kosztorysy dostępne są odpłatnie.  
   
 • 2.5 Oferty cenowe i kosztorysy powstają w oparciu o informacje dostarczone przez klienta, bez gwarancji, że będą kompletne i prawidłowe.
 • 2.6 Przysługuje nam prawo do realizacji częściowych dostaw w racjonalnie uzasadnionym zakresie.  
 • 2.7 Zastrzegamy sobie prawo do przekazania pośrednikom towarów oferowanych KLIENTOWI w okresie obowiązywania naszej oferty cenowej (sprzedaż pośrednia). KLIENTOWI nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.  
 • 2.8 W przypadku, gdy informacje zawarte w sporządzonych przez nas pisemnych potwierdzeniach zamówienia  różnią się od informacji zawartych w naszych katalogach, broszurach lub innych materiałach, za wiążące uznaje się informacje zawarte w pisemnym potwierdzeniu zamówienia.
   

3. Ceny i płatność za dostawę towarów i inne usługi

 • 3.1 O ile nie zostało uzgodnione inaczej, nasze faktury są płatne w pełnej kwocie w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. Rabat gotówkowy nie jest dozwolony i wymaga specjalnej zgody na piśmie.
 • 3.2 W przypadku opóźnionej płatności, przysługuje nam prawo do pobrania opłaty za okres, który upłynął od terminu płatności faktury do daty otrzymania należności. Zastosowanie mają wówczas obowiązujące odsetki ustawowe naliczane dla roszczeń pieniężnych między przedsiębiorcami (w Austrii od 1 stycznia 2022 roku obowiązują odsetki ustawowe w wysokości 8,58%).
 • 3.3 Ponadto, wszystkie opłaty za monity/windykację oraz opłaty dodatkowe poniesione w związku z przeterminowaną płatnością należy uiścić wraz ze spłatą głównego zadłużenia.
 • 3.4 W przypadku, gdy KVT zdecyduje się przejąć czynności monitoringowe (monity) i windykacyjne, przysługuje nam prawo do wystawienia KLIENTOWI faktury na jednorazowo płatną kwotę w wysokości 40 euro.
 • 3.5. Potrącenie dopuszcza się wyłącznie w przypadku bezsprzecznych, prawomocnie ustanowionych lub uznanych przez nas pisemnie roszczeń wzajemnych klienta.
 • 3.6 W przypadku, gdy już po wysłaniu potwierdzenia zamówienia okaże się, że standardowe postępowanie dla otwartej faktury nie jest możliwe, zastrzegamy sobie prawo do zażądania przedpłaty całości lub większości kwoty należnej za zamówione towary lub dostawy płatnej gotówką w chwili odbioru przesyłki. 
 • 3.7 W razie odstąpienia przez klienta od umowy bez podania przyczyny, klient zobowiązany jest w przypadku standardowych dóbr handlowych do spłaty 30% kwoty sprzedaży brutto w formie płatności ryczałtowej tytułem rekompensaty. KLIENTOWI przysługuje przywilej wykazania, że nie zostały poniesione żadne straty lub wartość poniesionych strat jest niższa niż wymieniona wyżej kwota ryczałtowa. Zastrzegamy sobie prawo do przedstawienia dowodów, że ponieśliśmy większe straty. Ponadto, klientowi przysługuje prawo zatrzymania wyłącznie pod warunkiem, że wysunięte przez klienta roszczenie wzajemne ma za podstawę ten sam stosunek umowny. Prawo do odstąpienia od umowy wyraźnie nie przysługuje w przypadku umów dotyczących towarów na specjalne zamówienie KLIENTA. W takim przypadku KLIENT zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionej ceny w całości. 
 
 • 3.8 Każdy klient otrzymuje indywidualnie określoną linię kredytową. Przekroczenie limitu przyznanego kredytu może doprowadzić do opóźnień w dostawach. W przypadku opóźnienia dostawy na wskutek przekroczenia przez klienta limitu kredytowego, wyklucza się możliwość wnoszenia przez klienta wszelkich roszczeń z tytułu opóźnienia dostawy.
 • 3.9 Ceny realizowanych przez nas dostaw towarów i innych usług są zawsze podawane w danej walucie bez podatku VAT. Zasada ta obowiązuje w przypadku wszystkich naszych cenników, zamówień i potwierdzeń zamówień oraz innych dokumentów umownych.
  Ceny naszych dostaw towarów dotyczą dostaw zawierających po 100 elementów.  Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany ustaleń po odpowiednim zawiadomieniu. Kolumny zawierające ceny dotyczące 1000 elementów mają zastosowanie wyłącznie dla opakowań przemysłowych lub towarów pakowanych luzem. Minimalna wartość dostawy towarów wynosi 150 euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie.  W przypadku, gdy wartość netto zamówienia jest niższa niż 150 euro, doliczamy opłatę za zbyt małe zamówienie w wysokości 19 euro. Pobieramy dopłatę wyrównującą za otwarte paczki.  Przyznajemy podstawowe rabaty za dostawę zamówienia o wartości co najmniej 200 euro lub równowartości tej kwoty w innej walucie.
 • 3.10 Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen w razie znacznej zmiany warunków rynkowych lub odpowiadających im wahań cen. Oferowane ceny mają charakter wiążący tylko pod warunkiem, że zawiadomiliśmy klienta o okresach ich obowiązywania i w zakresie, w którym klient został przez nas o tym powiadomiony. W przypadku wzrostu cen surowców, produkcji i wynagrodzeń przypadającego na okres liczony od daty potwierdzenia zamówienia do daty dostawy, wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do dokonania stosownych korekt cen.  
 • 3.11 Dostawy naszych towarów odbywają się zgodnie z regułą EXW Incoterms 2020. Natomiast w przypadku transportu organizowanego przez nas, pobieramy opłatę ryczałtową pokrywająca koszt takiej dostawy, stosując stawki obowiązujące w KVT-Fastening w momencie wysyłki. Pobieramy zryczałtowaną opłatę w wysokości 7 euro od jednej dostawy za pakowanie, recykling i utylizację. Specjalne ustalenia wymagają zgody na piśmie. Pakowanie, recykling i utylizacja mogą być nieodpłatne  dla posiadaczy licencji ARA No. 6535. Do pakowania i recyklingu wykorzystywane są wyłącznie bezzwrotne materiały.
 • 3.12 Faktury są płatne w walucie podanej w naszych cennikach, zamówieniu lub  potwierdzeniach zamówienia, lub w innych dokumentach umownych. 
 

4. Broszury, katalogi (w tym sklep internetowy), opisy techniczne i inne dokumenty

 • 4.1 Rozmiary oraz informacja tekstowa, a także ilustracje zawarte w naszych dokumentach, nie mają wiążącego charakteru. Należy w tym miejscu wspomnieć w szczególności o naszych broszurach, katalogach ( w tym sklepie internetowym), dokumentacji dotyczącej zamówienia i technicznej, a także innych informacjach technicznych. 
 • 4.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność dokumentacji przesłanej nam przez klienta (w szczególności: rysunków, specyfikacji materiałowych i innych dokumentów). Ponadto, nie mamy obowiązku sprawdzać, czy te dokumenty są kompletne i prawidłowe.
 • 4.3 Ponadto, obowiązkiem klienta jest zagwarantowanie, że przesłane nam dokumenty (rysunki, specyfikacje materiałowe i inne dokumenty) nie naruszają praw osób trzecich. Nie spełniwszy tego wymogu, klient musi zwolnić nas z odpowiedzialności za wszystkie związane z tym roszczenia osób trzecich. 

5. Daty i terminy, ilość dostawy

 • 5.1 W najlepszy możliwy sposób dotrzymujemy proponowanych i zaakceptowanych warunków i terminów dostaw. Warunki i terminy odpowiadają aktualnie dostępnym mocom w zakresie zamówień i możliwości kupna materiałów w momencie składania lub potwierdzenia zamówienia. W przypadku dostaw towarów, zastrzega się prawo do ostatecznej akceptacji kontraktu przez naszych poddostawców. 
 • 5.2 Dostawa lub okres dostawy rozpoczyna się w momencie zawarcia kontraktu, ale nie wcześniej niż po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności wymaganych przez właściwe organy oraz uiszczeniu wymaganych płatności w związku z zamówieniem i dostarczeniu zabezpieczeń. Kontrahenci muszą skorygować wszystkie najważniejsze kwestie techniczne przed rozpoczęciem okresu dostawy lub składania zamówień.   
 • 5.3 Uzgodniona dostawa i terminy dostawy mogą być wydłużone lub przesunięte w czasie   w uzasadniony sposób, nie dając podstaw do wysunięcia roszczeń o odszkodowanie wobec KVT-Fastening i spółek stowarzyszonych. Ta zasada obowiązuje w szczególności w poniższych przypadkach:  
  • nie uzyskaliśmy informacji potrzebnych nam do wywiązania się z umowy w terminie lub informacje te ulegają później zmianie;  
  • klient lub osoby trzecie (czyli nasi podwykonawcy) opóźniają się z wymaganymi dostawami lub usługami lub opóźniają się w inny sposób z wypełnianiem zobowiązań umownych;  
  • niemożliwe do uniknięcia przeszkody lub nieprzewidziane zdarzenia mają miejsce u nas, naszego klienta lub u osób trzecich (czyli naszych poddostawców). Mianem takich zdarzeń określamy między innymi: skutki siły wyższej, wojny, międzynarodowych napięć, zamieszek, niedoborów surowców, zakłóceń działalności, epidemii, pandemii, strajków oraz oficjalnie zleconych likwidacji infrastruktury lub zamknięć spółek. Nie uważamy tej listy za wyczerpującą.   
 
 • 5.4 W przypadku braku dostawy lub niedotrzymania terminu dostawy oraz po upływie uzasadnionego racjonalnie okresu karencji (ustanawianego w indywidualnych przypadkach), klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, o ile nie doszło jeszcze do realizacji umowy. Odpowiedzialność za utratę użyteczności i za wszelkie inne szkody spowodowane niedotrzymaniem terminów i ilości dostawy wyraźnie podlega wyłączeniu.
 • 5.5 W razie niedokonania odbioru przez klienta, klient nadal jest zobowiązany do uiszczenia ceny zakupu w całości. W takim przypadku, przechowamy towary na ryzyko i koszt klienta (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów magazynowania, opłat manipulacyjnych, kosztów admininistracyjnych, itp.). W przypadku odmowy odbioru, przysługuje nam prawo do zniszczenia towarów na koszt klienta lub użytkowania ich w dowolny sposób.
 • 5.6 W przypadku wstępnie pakowanych towarów sprzedawanych w określonej liczbie sztuk, średnia dostarczona wartość określona metodą wyrywkową odpowiada przynajmniej nominalnej liczbie sztuk. W przypadku elementów łączących i masowo produkowanych części, zwyczajowo w branży dostawa jest większa lub mniejsza od uzgodnionej o +/- 10%. W przypadku produktów kastomizowanych, zastrzegamy dobie prawo do realizacji dostawy o 15% mniejszej lub większej od uzgodnionej. Klient nie może odmówić przyjęcia takiej nadmiernej lub niepełnej dostawy.  W takim przypadku płatność należy się za faktycznie dostarczoną ilość.
 • 5.7 O ile nie zostało uzgodnione inaczej, zamówienia ramowe (na wywołanie) należy przyjąć nie później niż w przeciągu 6 miesięcy od wygaśnięcia okresu umownego, bez konieczności wysyłania przez nas żądania przyjęcia zamówienia lub  powiadomienia. Po upływie tego okresu, przysługuje nam prawo do wystawienia faktury na towar lub anulowania zamówienia, w dowolnym momencie i według naszego uznania. W przypadku zwłoki w przyjęciu zamówienia, odpowiedzialność za ryzyko utraty towarów przechodzi na klienta na podstawie zawiadomienia o gotowości do dostawy.  
 
 

6. Identyfikowalność

Jeśli naszym obowiązkiem jest zapewnienie identyfikowalności towarów, posługujemy się w tym celu informacjami na etykiecie znajdującej się na opakowaniu. Po dostarczeniu towarów klientowi, odpowiedzialność za zagwarantowanie możliwości identyfikowalności lokalizacji towaru do naszego poziomu jako dostawcy przechodzi na klienta.
 

7. Zastrzeżenie własności, własność w kontekście logistyki

 • 7.1 (Dostarczone) towary pozostają naszą własnością do momentu spłaty w całości wszystkich należności wynikających ze współpracy biznesowej (w tym: odsetek, kosztów, podatków, opłat, wydatków, kosztów transportu, itp.). 
  W przypadku rachunku bieżącego, zastrzeżoną własność uznaje się za zabezpieczenie dla wierzytelności z tytułu salda. Sprzedawca może sprzedać towary podlegające zastrzeżeniu własności tylko w ramach zwykłych i normalnie dokonywanych transakcji. W takim przypadku, sprzedawca niniejszym ceduje na nas powstałe roszczenia wobec osób trzecich w wysokości naszych wierzytelności, priorytetowo i z włączeniem wszystkich praw pokrewnych.
  Sprzedawca niniejszym uprawnia i upoważnia nas do wykonania w razie potrzeby  praw  przysługujących sprzedawcy na mocy ABGB (austriackiego kodeksu cywilnego) przeciw  kontrahentowi sprzedawcy w naszym lub sprzedawcy imieniu, ale na rachunek sprzedawcy, i w tym celu ceduje na nas prawa przysługujące sprzedawcy na mocy AGBG przeciw kontrahentowi oraz powstałe w ten sposób nowe prawa.  
  Niniejszym potwierdzamy przyjęcie cesji powyższych praw, zgadzając się jednocześnie na windykację i dochodzenie scedowanych roszczeń przez nabywcę, przy czym ta zgoda może zawsze zostać cofnięta. Jeśli ujawnimy cesję, nabywca musi dostarczyć nam bezzwłocznie i na własny koszt wszystkie wymagane przez nas informacje i dokumenty, lub przynajmniej kopie takich dokumentów, umożliwiające nam dochodzenie naszych roszczeń. Wyłączeniu podlegają zastawy i przewłaszczenia na zabezpieczenia zarezerwowanych towarów. Nabywca zobowiązany jest powiadomić nas bezzwłocznie o wszelkich konfiskatach zarezerwowanych towarów lub związanych z nimi naruszeniach przez osoby trzecie.
 • 7.2 Opracowywane przez nas rozwiązania logistyczne dla klienta lub świadczone przez nas klientowi usługi logistyczne, dostarczone przez nas pudła, stojaki i inne służące podobnym celom elementy wyposażenia magazynu pozostają naszą własnością, o ile strony nie uzgodnią pisemnie inaczej.  

8. Obwiązek sprawdzenia, odbioru i zakwestionowania towaru

 • 8.1 Klient ma obowiązek natychmiast dokonać odbioru naszej dostawy towarów i innych usług lub sprawdzić, czy są one zgodne ze specyfikacją techniczną i przepisami ustawowymi. To samo obowiązuje w przypadku kompletnego zestawu jednego z naszych całościowych lub częściowych rozwiązań. Przy realizacji dalszych usług, klient ma również obowiązek sprawdzić, czy usługi te świadczono zgodnie z postanowieniami umowy.
 • 8.2 Należy bezzwłocznie, ale nie później niż 8 dni po otrzymaniu towaru lub ukończeniu prac w obiekcie, zgłosić na piśmie wszelkie wadliwe dostawy lub usługi. W przeciwnym razie  wszystkie roszczenia o odszkodowanie (z uwzględnieniem szkód następczych) zostaną ograniczone czasowo. Ta zasada obowiązuje także w przypadku kompletnych i częściowych rozwiązań, a także w przypadku realizacji prac w ramach innych usług. Wady ukryte należy zgłaszać pisemnie w przeciągu 8 dni od ich wykrycia, wraz z dokładnym opisem rodzaju wady.  
 
 • 8.3 Zawiadomienie o wadzie uznaje się za prawnie wiążące po warunkiem, że zostało wysłane na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w ustępie 8.2 i można ponad wszelką wątpliwość udowodnić zarówno jego wysyłkę, jak i dostarczenie. Dowód ten uznaje się za dostarczony w przypadku wysyłki listem poleconym. Zawiadomienie musi zawierać szczegółowy opis wady i próbkę wadliwego towaru. Wraz z zawiadomieniem uzyskujemy prawo, aby wybrany przez nas nasz pracownik lub rzeczoznawca zbadał opisaną w zawiadomieniu wadę lub uszkodzenie. Klient może zażądać w przeciągu 30 dni od zamknięcia reklamacji niedopłatnego raportu dotyczącego rozwiązania problemu. Po upływie tego okresu, raport dostępny jest odpłatnie. 
 • 8.4 W odstępstwie od powyższych postanowień, zwalniamy klienta z obowiązku sprawdzenia dostaw towarów, do których używa  zaoferowanego przez nas rozwiązania logistycznego. 
 • 8.5 W razie wad, dla naszych dostaw towarów i innych usług obowiązują ponadto ustawowe okresy przedawnienia.  
 • 8.6 Potwierdzenie wady nie zwalnia klienta od obowiązku zapłaty. 
 

9. Gwarancja dostaw towarów

 • 9.1 Gwarantujemy właściwości produktu tylko w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami i normami, jak:  DIN, ISO lub EN. Gwarancja ta obejmuje także powiązane techniczne warunki dostawy oraz pisemne specyfikacje dostosowanych do potrzeb klienta części. O ile nie zostało inaczej stwierdzone przez klienta na piśmie, przeprowadzamy oględziny i oceny tolerancji rozmiarowych, kształtu i rozmieszczenia zgodnie z właściwymi i zwyczajowo stosowanymi w branży standardami produktów. W przypadku rozwiązań systemowych i funkcjonalnych, gwarantujemy wyłącznie właściwości produktu zgodnie z określonymi wymogami eksploatacyjnymi (np.: deklaracja możliwości technicznych, instrukcja obsługi, itp.). 
 • 9.2 W przypadku korzystania z elementów złącznych poddanych obróbce cieplnej w celu uzyskania twardości przynajmniej 360 HV w skali Vickersa, a także galwanizowanych złączy (szczególnie o klasie wytrzymałości 12.9), istnieje ryzyko pęknięć kruchych wskutek działania wodoru. Międzynarodowy standard ISO4042 wyraźnie wskazuje na to ryzyko. Dokonując wyboru i zakupu złączy, których właściwości, wytrzymałość i proces produkcji wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia kruchości wodorowej, klient przyjmuje na siebie całe związane z tym ryzyko. Zgodnie z powyższym, zrzekamy się w tym względzie wszelkiej odpowiedzialności. Oznacza to zwolnienie nas ze wszystkich naszych zobowiązań względem klienta odnośnie jakości, w tym, między innymi odnośnie uszkodzeń, wyrażonych lub domniemanych gwarancji, domniemanych gwarancji przydatności handlowej i zdatności do określonego celu. Lista ta nie jest pełna.  W zakresie, w jakim osoby trzecie (bez względu na podstawę prawną) dochodzą wobec nas roszczeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio z pęknięć kruchych elementów złącznych zakupionych przez klienta, klient zobowiązany jest wraz z pierwszym wezwaniem na piśmie zwolnić z odpowiedzialności w pełnym zakresie za wszelkie powiązane straty, należności, szkody, koszty (w tym koszty sądowe i  koszty pełnomocnictwa) oraz wszystkie wydatki. 
 • 9.3 Gwarancja właściwości nie ujętych w wymienionych powyżej obowiązujących standardach możliwa jest tylko pod warunkiem, że zostało to uzgodnione na piśmie. Standardy te obejmują także informacje zawarte w naszych dokumentach, w szczególności w broszurach, katalogach ( w tym w sklepie internetowym), zamówieniach potwierdzonych pisemnie, dokumentacji technicznej i dokumentach innego rodzaju.  Wymiana podwykonawców spełniających te same standardy produktowe lub realizujących zlecenie według tej samej specyfikacji nie stanowi zmiany usług lub towarów umownych.
 
 • 9.4 Nie gwarantujemy przydatności towarów względem rodzaju lub obszaru użycia. Zasada ta obowiązuje w szczególności odnośnie aspektów konstrukcyjnych przedmiotu zastosowania. Odpowiadając na pytania dotyczące konstrukcji i/lub montażu, polegamy na informacjach od klienta. Posiadane przez nas informacje stanowią efekt teoretycznych rozważaniach lub oparte są na wynikach testów przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych.  Muszą zostać zweryfikowane przez klienta w warunkach praktycznych.
 • 9.5 W przypadku, gdy klient zażąda konkretnych dostosowań produktu (np.: mechnicznego przetwarzania końcowego lub dowolnych obróbek powierzchni produktów), właściwości oryginalnego produktu mogą ulec zmianie (np. właściwości mechaniczne, w szczególności zabezpieczenie korozyjne). W związku z tym wyłączamy wszelkie gwarancje odnośnie zmienionych właściwości produktu, o których mowa w ustępach 9.1 i 9.2 powyżej, nawet jeśli produkt nadal posiada oznaczenie zgodności z odpowiednimi normami.
 • 9.6 Osiągnięcie określonych wartości współczynnika tarcia, nawet jeżeli zostały uzgodnione na piśmie, może nie być zagwarantowane ze względu na fakt, iż wartości te mogą się różnić w zależności od podłoża, geometrii, pary ciernej czy też metody powlekania. Ze względu na te czynniki producenci produktów nie gwarantują również wartości współczynnika tarcia.
 • 9.7 Wszelkie obowiązki gwarancyjne wygasają w przypadku braku zgodności z uzgodnionymi standardami lub w przypadku dokonania zmian w towarach bez naszej wyraźnej zgody. Mowa szczególnie o wymienionych wyżej standardach i normach oraz określonych przez nas lub zatwierdzonych na piśmie wymaganiach operacyjnych.
 • 9.8 Ponadto, wszystkie wady będące efektem nornalnego zużycia, nieprawidłowej konserwacji, niewłaściwego użytkowania lub obsługi, nadmiernego obciążenia i wpływu osób trzecich nie są objęte gwarancją.
 • 9.9 Nawet świadcząc usługi w obszarach inżynierii, doradztwa technicznego, logistyki, itp., gwarantujemy właściwości towarów tylko w zakresie opisanym w ustępach 9.1 - 9.2.  Zasada ta obowiązuje również wobec usług świadczonych jako część całego lub częściowego rozwiązania. 
 • 9.10 Nie ponosimy odpowiedzialności za dostawę towarów na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych informacji od klienta. Na tej samej zasadzie, poprawki dokonane przez klienta lub niewłaściwe użytkowanie towarów przez klienta skutkują utratą praw do wszelkich roszczeń gwarancyjnych.
 • 9.11 W przypadków wadliwych produktów, oferujemy w ramach gwarancji bezpłatną dostawę towarów zastępczych. 
 • 9.12 Z zastrzeżeniem ustępu 11, odstępuje się od wykonania wszelkich dalszych praw z tytułu gwarancji dotyczącej dostaw towarów.
 • 9.13 Okres gwarancyjny wynosi 6 miesięcy licząc od daty dostawy. Wyklucza się domniemanie wadliwości wobec przedsiębiorców.
 

10. Gwarancja na nasze inne usługi, gwarancja trwałości

 • 10.1 Gwarantujemy dokładne wykonanie świadczonych usług. O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, co ma charakter wiążący, nie gwarantujemy dokładności wypracowanych wyników ani ich interpretacji.  Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi oparte na nieprawidłowych lub niekompletnych informacjach od klienta.  
 • 10.2 Gwarantujemy zgodność dostarczonych przez nas rozwiązań logistycznych lub cyfrowych rozwiązań do montażu (rozwiązania montażowe) z potwierdzoną ofertą. Nie gwarantujemy, że rozwiązanie logistyczne lub montażowe będzie działać bez zakłóceń lub błędów. W przypadku, gdy nie zostały spełnione wymogi operacyjne lub wprowadzono zmiany, wszelkie gwarancje ulegają wyłączeniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy  prace konserwacyjne i serwisowe wykonują osoby trzecie, dokonuje się kolejnych interwencji, aktualizacji systemu i innych aktualizacji, których nie zatwierdziliśmy lub na które nie mamy wpływu. Powyższe obowiązuje na zasadzie analogii w przypadku, gdy dostarczamy oprogramowanie jako część rozwiązań logistycznych lub montażowych. 
 
 • 10.3 W przypadku, gdy wyraźnie podano okres gwarancji trwałości lub trwałości użytkowej danego komponentu i innych produktów w odniesieniu do ich odporności na warunki atmosferyczne i inne właściwości, okres ten zaczyna się w momencie dostawy. Nie jesteśmy zobowiązani do udzielenia gwarancji w przypadku szkód powstałych w związku z nieprawidłowym montażem lub użytkowaniem komponentu i innych wyrobów. Ponadto, nie udziela się gwarancji w przypadku szkód powstałych w wyniku nadzwyczajnego obciążenia, na przykład w przypadku szkód wywołanych przez burze, skutki niestabliności podglebia i poprzez wpływ szczególnych czynników chemicznych i biologicznych. Ograniczenie gwarancji nie ma zastosowania tylko, jeśli szkoda została spowodowana wadą materiału lub komponentu, którą to wadę da się udowodnić. W przypadku montażu i obsługi, obowiązują techniczne opisy produktu i instrukcja montażu dołączona do danego komponentu i innych wyrobów, a także przewidziane przez prawo lub ogólnie przyjęte standardy i zasady architektury.  
 • 10.4 Jeśli usługi dodatkowe zostały wadliwie wykonane, oferujemy naprawę na nasz koszt w ramach rękojmi lub gwarancji trwałości. 
 • 10.5 Klient jest zobowiązany w odniesieniu do kolejnych usług (w szczególności odnośnie do (i) deklaracji technicznych / raportów technicznych, (ii) sprawozdań z testów i (iii) raportów z testów / raportów z badań, w sytuacji, gdy badanie odbywało się w laboratorium) odpowiednio przetestować i zweryfikować uzyskane wyniki, rekomendacje i instrukcje użycia w praktycznym zastosowaniu z użyciem produktów klienta i uznać je za odpowiednie, względnie dopuścić.
 • 10.6 Z zastrzeżeniem ustępu 11, odstępuje się od wszelkich kolejnych praw gwarancyjnych dla dodatkowych usług.   
 

11. Odpowiedzialność za szkody

 • 11.1 W odniesieniu do dostaw towarów i innych usług, ponosimy odpowiedzialność w zakresie ustawowej odpowiedzialności z tytułu wad produktu za szkody osobowe i szkody majątkowe, które można bezpośrednio przypisać wadom produktu. Wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają skutek prawny i należy je interpretować w granicach dopuszczalności prawnej oraz wszystkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności są ostatecznie uregulowane w tym miejscu.
 • 11.2 Jesteśmy odpowiedzialni za szkody, straty i odszkodowania w związku z kolejnymi świadczonymi usługami (w tym, między innymi, usługami projektowymi i technicznymi oraz rozwiązaniami logistycznymi wykraczającymi poza powszechnie przyjęte zasady techniki) w przypadku:
  • (a) pojedynczych zamówień do wysokości nie wyższej niż wartość zamówienia oraz
  • (b) zleceń stałych przypadających na rok lub na jedno roszczenie do wysokości nie wyższej niż  kwota z faktur wystawionych przez nas w przeciągu ostatnich 12 m-cy.

  W przypadku, gdy klient poniesie dalsze szkody, wskutek naruszenia obowiązku zachowania należytej staranności lub dalszego wadliwego działania lub z jakiegokolwiek innego powodu, za który my ponosimy odpowiedzialność, klientowi przysługuje prawo do odszkodowania tylko pod warunkiem, że nasi pracownicy lub pełnomocnicy są winni rażącego zaniedbania (umyślnego lub rażącego zaniedbania). Roszczenia o odszkodowanie z tytułu niedbalstwa, a także odszkodowanie za  czyste straty finansowe, szkody następcze (w szczególności straty lub opóźnienia lub zakłócenia działalności, itp.), utratę zysków, szkody z roszczeń osób trzecich, wszelkie sumy ryczałtowe lub kary umowne uzgodnione z osobami trzecimi, utratę reputacji oraz szkody wynikające ze strat poniesionych przez osoby trzecie podlegają wyłączeniu, bez względu na powód prawny.   

   
 • 11.3 Wyłączenie odpowiedzialności: sprawozdania dotyczące opracowywanego przez nas w ramach dalszych usług rozwiązania problemu stanowią wstępną, opartą na posiadanych przez nas aktualnie informacjach i wiedzy, wyłącznie techniczną opinię, która podlega dalszej weryfikacji i uzupełnieniu informacji przez klienta w odniesieniu do przyczyn i środków naprawczych. Bez uszczerbku dla standardowych klauzul umownych, nie stanowi oświadczenia odnośnie do odpowiedzialności prawnej lub umownej ani roszczenia o odszkodowanie. Nie zawiera ani nie daje podstawy, bezpośrednio lub pośrednio, do potwierdzenia winy, zobowiązań, odpowiedzialności i innych roszczeń wobec nas. 
 • 11.4       W zakresie dopuszczonym przepisami prawa, wszelka dlasza odpowiedzialność umowna lub pozaumowna w odniesieniu do wszystkich naszych dostaw towarów i dalszych usług podlega wyraźnemu wyłączeniu, w szczególności odnośnie do bezpośrednich i pośrednich szkód następczych. Powyższe obowiązuje w szczególności w odniesieniu do  kosztów niezbędnych prac montażowych i demontażowych, a także zakłóceń działalności. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także odnośnie do naszej umownej i pozaumownej odpowiedzialności za szkodę spowodowaną czynem lub zaniedbaniem naszych pełnomocników procesowych, pracowników lub osób występujących w zastępstwie. Postanowienie to obowiązuje również w przypadku odpowiedzialności umownej i pozaumownej tych pełnomocników, pracowników i zastępców. 
 • 11.5 Wszelkie roszczenia regresowe, które może wnieść przeciwko nam klient lub osoba trzecia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wady produktu w rozumieniu austriackiej ustawy o odpowiedzialności za produkt wadliwy (PHG) podlegają wyłączeniu, za wyjątkiem sytuacji, w której strona, której przysługuje prawo regresu, dowiedzie, że wada została spowodowana przez nas i była wynikiem przynajmniej rażącego zaniedbania. Roszczenia regresowe firm są ograniczone do wysokości 10000 euro.
 • 11.6     Odpowiedzialność solidarna w każdej postaci z udziałem przynajmniej jednej spółki należącej do grupy Bossard Group oraz spółek stowarzyszonych podlega wyłączeniu. Klient może dochodzić roszczeń umownych wyłącznie wobec kontrahenta. 
 • 11.7    Wszelkie roszczenia odszkodowawcze wygasają w przeciągu 6 miesięcy od  powzięcia informacji o szkodzie i stronie odpowiedzialnej za szkodę. 

12. Zapewnienie jakości, testy firmy Bossard i laboratoria pomiarowe

 • 12.1 Korzystamy z certyfikowanego systemu zapewnienia jakości zgodnego z normą ISO9001. Ponadto, nasze służące do zapewnienia jakości akredytowane laboratoria badawczo- pomiarowe posiadają certyfikat ISO/IEC17025. Świadczymy usługi zgodne z wymogami akredytacji pod warunkiem, że zostało to z nami uzgodnione na piśmie najpóźniej w momencie składania zamówienia.
 • 12.2 Laboratoria badawczo- pomiarowe Bossard to bezstronne jednostki badawcze. Działają zgodnie z właściwymi standardami, przeprowadzając testy oraz analizy według obowiązujących procedur i standardów badawczych.

13. Anulowanie zamówień, odstąpienie od zobowiązań dostawy

 • 13.1 Anulowanie zamówienia wymaga naszej wyraźnej pisemnej zgody oraz pokrycia poniesionych przez nas kosztów materiałów, płac i wydatków.
 • 13.2 Złożenie reklamacji z tytułu jakości, wymiarów lub odchyleń od zamówionej ilości w odniesieniu do danej dostawy nie upoważnia do anulowania pozostałych dostaw w ramach zamówienia.
 
 • 13.3 Przysługuje nam prawo do odstąpienia od zobowiązań dostawy, jeśli sytuacja finansowa klienta uległa znacznemu pogorszeniu lub jest inna od tej, którą nam przedstawiono.
 • 13.4 Wyraźnie wyklucza się odstąpienie przez klienta od umowy o świadczenie usług lub umowy dostawy.
 

14. Obowiązki informacyjne i bezpieczeństwo

 • 14.1 Klient zobowiązuje się informować nas o wszelkich szczególnych wymogach technicznych, przepisów ustawowych i oficjalnych rozporządzeń lub innych warunków ramowych, w zakresie, w którym mają one znaczenie dla naszych dostaw towarów lub dalszego świadczenia usług. Należy podkreślić, że niniejsze informacje muszą być podane w odpowiednim czasie i bez konieczności wydawania przez nas specjalnych poleceń. Obowiązek informacyjny ma zastosowanie w szczególności w razie niezbezpiecznego lub nietypowego użycia towarów. Należy zwrócić naszą uwagę na takie rozporządzenia, normy lub okoliczności w formie pisemnej najpóźniej w momencie złożenia zamówienia.  Jeśli pojawią się one dopiero podczas dostawy towarów lub w trakcie świadczenia dalszych usług, klient zobowiązany jest nas o tym bezzwłocznie zawiadomić. 
 • 14.2 Bez względu na niniejszy obowiązek informacyjny, odpowiedzialność za produkt i inne zabezpieczenia spoczywa na Kliencie.  
 • 14.3 Przestrzeganie powszechnych i miejscowych zasad bezpieczeństwa, a także odpowiednie pouczenie personelu w tym względzie należy do obowiązków klienta.
 

15. Wykorzystanie wyników

Wyniki naszych usług są przeznaczone wyłącznie do użycia i do informacji klienta i nie mogą być przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób bez naszej uprzedniej zgody na piśmie. Postanowienie to obowiązuje w szczególności w odniesieniu do analiz, wyników badań, obliczeń, itp.  

16. Kontrola wywozu i sankcje

Korzystając dalej z dostaw towarów i zakupionych od nas usług, klient zobowiązuje się przestrzegać odpowiednich obowiązujących krajowych, europejskich, amerykańskich i międzynarodowych sankcji oraz przepisów dotyczących kontroli wywozu, w tym, między innymi, zakazu sprzedaży lub wywozu towarów do objętych sankcjami krajów oraz objętych sankcjami końcowych użytkowników, lub niedozwolonego przeznaczenia końcowego, jak na przykład rozwój uzbrojenia bez niezbędnego upoważnienia na mocy obowiązującego ustawodawstwa.  

17. Prawa własności przemysłowej

 • 17.1 Prawa autorskie oraz inne niematerialne prawa majątkowe i prawa własności przemysłowej  wynikające z dostaw naszych towarów i świadczenia usług pozostają naszą wyłączną własnością. Niniejsze prawa obejmują, między innymi, nasze rysunki, plany, dokumentację techniczną i inne dokumenty, oprogramowanie i inne opracowane przez nas rozwiązania.  
 • 17.2 Prawa użytkowania, które są niezbywalne i niewyłączne oraz  zostały wyraźnie udzielone Klientowi na piśmie pozostają zastrzeżone.
 • 17.3 Jeśli chodzi o powszechnie użyteczną wiedzę, know-how oraz doświadczenia i umiejętności nabyte przez nas w trakcie świadczenia usług, przysługuje nam prawo do ich pogłębiania i wykorzystania w działalności na rzecz innych klientów. 
 

18. Poufność

 • 18.1 Każda ze stron umowy zobowiązuje się traktować jako poufne niniejsze dane, dokumenty i informacje, które dotyczą działalności biznesowej drugiej strony i nie są powszechnie dostępne ani powszechnie znane. Nie wolno udostępniać ich osobom trzecim bezpośrednio lub pośrednio,  ani wykorzystywać ich w inny sposób. Wspomniane dane, dokumenty i informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania umowy.  Mając to na uwadze, kontrahenci zobowiązują się podjąć wszelkie konieczne działania, aby zapobiec wypływowi takich danych lub ich wykorzystaniu przez osoby trzecie. Pracownicy stron umowy zobowiązani są do zachowania poufności odnośnie do danych, dokumentów i informacji, o ile nie zobowiązuje już ich do tego umowa o pracę. Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy nawet po zakończeniu stosunku umownego.  
 • 18.2 Ogólnych Warunków lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej między nami, a Klientem, bezwględnie nie wolno interpretować jako przekazania lub przeniesienia na Klienta  jakichkolwiek należących do nas praw do informacji poufnych lub praw własności intelektualnej, będącego skutkiem  przeniesienia na klienta prawa własności do towarów.

19. Ochrona danych

Każda ze stron umowy zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych. W pozostałych przypadkach, odsyłamy do oświadczenia do ochrony danych na: https://www.kvt-fastening.at/de/datenschutz/. Klient przyjmuje do wiadomości niniejsze oświadczenie o ochronie danych i akceptuje je w danej obwiązującej wersji.

20. Obowiązujące przepisy prawa, sąd właściwy

Przepisy prawa austriackiego wyłączają międzynarodowe standardowe zapisy. Nie obwiązują postanowienia Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Miejscem wykonania jest Linz, a sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy w Linz w Austrii, nawet jeśli zapłaty dokonano czekiem lub wekslem. Niemniej, KVT-Fastening GmbH  przysługuje prawo do podjęcia kroków prawnych przed sądem właściwym dla siedziby kontrahenta lub jego oddziału.

21. Pozostałe postanowienia

 • 21.1 W przypadku zdarzeń mających charakter siły wyższej, które  wpływają na nas lub na naszych dostawców i partnerów logistycznych i uniemożliwiają dostawę lub produkcję w uzgodnionym terminie, czas dostawy lub produkcji ulegnie wydłużeniu o czas trwania takiego zakłócenia. Dotyczy to w szczególności klęsk żywiołowych, nowych lub zmienionych przepisów i rozporządzeń, pomiarów, zamówień, wymogów lub orzeczeń sądu lub organu nadzoru, trzęsień ziemi, powodzi, pożaru, wybuchów, wojny, terroryzmu, zamieszek, awarii maszyny, awaryjnych napraw lub awaryjnej konserwacji maszyn, problemów z podażą energii i surowców, strajków, braku środków transportu, utrudnień w transporcie, lokautów, nieprzewidzianych trudności w dostawie i produkcji, sabotażu, cyberataków, zarazy, epidemii lub pandemii.
  Nie jesteśmy zobowiązani do wykonania umowy, jeśli jej wykonanie uniemożliwiają przeszkody wynikające z krajowych lub międzynarodowych przepisów o handlu zagranicznym, embargo i/lub innych sankcji. 
  Bezzwłocznie zawiadomimy klienta o zdarzeniu mającym charakter siły wyższej.  W przypadku, gdy takie utrudnienie trwa dłużej niż 12 tygodni i nie możemy wraz z klientem dojść do porozumienia odnośnie do wspólnego sposobu postępowania, obu stronom umowy przysługuje prawo do anulowania zakłóconej dostawy lub usługi.
  Klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu zdarzeń mających charakter siły wyższej.
 
 • 21.2 Dokonane zamówienia są wiążące dla następców prawnych lub upoważnionych pełnomocników klienta. Cesja praw lub przeniesienie zobowiązań klienta na osobę trzecią wymaga naszej uprzedniej zgody na piśmie. 
  Niezależnie od powyższego, w przypadku dokonania przez nas cesji naszych praw  i zobowiązań wynikających z umowy na spółkę stowarzyszoną, lub w przypadku automatycznego przejścia wynikających z niniejszego stosunku umownego praw i zobowiązań na następcę uniwersalnego/częściowego, zgoda drugiej strony umowy nie jest wymagana. Cesja lub przeniesienie praw staną się ważne i wiążące dopiero w momencie pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy. 
 • 21.3 Jeśli nie będziemy dochodzić roszczenia wynikającego z niniejszych Ogólnych Warunków i opartego na nich stosunku prawnego lub nie uczynimy tego bezzwłocznie, nie należy poczytywać tego za (częściowe) zrzeczenie się przez nas naszych praw odnośnie okoliczności faktycznych lub w kontekście kwoty. 
 

22. Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków są lub staną się częściowo lub całkowicie nieważne i bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy w całości lub częściowo. Nieważne i nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione przez postanowienia w największym stopniu i w skuteczny prawnie sposób odzwierciedlające ekonomiczny sens i pierwotny cel nieważnych i nieskutecznych postanowień. To samo dotyczy sytuacji, w której niniejsze Ogólne Warunki są niekompletne.

23. Wiążący tekst źródłowy

W przypadku rozbieżności, niemiecka wersja Ogólnych Warunków ma pierwszeństwo przed innymi wersjami językowymi.